Další projekty

2009Rodinný dům Na Skřivánku II

zákres
zákres
zákres 
zákres
zákres
zákres
zákres
zákres
zákres
půdorys 1.n.p.
půdorys 1.n.p.
půdorys sklepů
půdorys sklepů
řezy
řezy
situace
situace
ortofoto
ortofoto
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
kresba
model
model
model
model
model
model
model
model

Plocha pozemku:

1617m2

Zastavěná plocha:

243m2

Užitná plocha:

197m2

Obestavěný prostor:

1009m3


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební pozemek leží v exponovaném místě blízko centra města Ústí nad Labem. Území ovládá velká barokizující vila Waltera Weyricha z 30. let 20. stol. v které dnes sídlí mateřská škola. Vila je v majetku stavebníka a přístup na pozemek k novostavbě je zajištěn z jejího dvora.
Druhým významným sousedem je patrový panelový objekt šaten sousedního sportovního klubu. Relativně rovná, k zastavění vhodná část stavebního pozemku, se nachází právě mezi těmito dvěma stavbami. V současnosti tu stojí skleník Weyrichovy vily, za ním pak parcela klesá prudce dolů.
Panoramatický výhled z terénního zlomu obsáhne celou západní část města.
Velkorysá kompozice místa je založena Weyrichovou vilou. Protažené linie sportovního klubu na vilu, byť pod úhlem navazují.
Koncept nového domu vychází z této situace. Pokouší se prostoru dodat zřetelnější důstojnost záměrným provázáním linií stávajících budov, zahustit ho úvahou a mentálně ho tak obživit.
Za klíčový prostor považujeme současné menší dětské hřiště v severní části parcely budoucího domu - v něm protínáme hlavní kompoziční osy. Jeho střed je středem myšleného nádvoří mezi vilou a klubem. Místo je strukturováno jako „ráj“ - předobraz všech zahrad (čtyři řeky jako čtyři směry Gn 2,10-14).
Vytváření pohledových os je silným barokním principem, novobarokní výraz Weyrichovy vily k jejich využití vybízí. Na kolmou osu vážeme vstup do nově navrhované stavby, kterou komponujeme v podstatě symetricky po vzoru velké vily. Jako konotaci na cylindrický rizalit vily vytváříme inverzně vstupní nálevkovité závětří, halu a obslužné prostory. Nuance v symetrii novostavby vznikají vazbou na linie sousedních objektů a orientací obytného prostoru ve směru panoramatického výhledu na město.
Hrot s obytnou částí domu váže na barokní, ale i expresionistické motivy vyzařování energie z těžiště místa.
Ovocný sad na svahu pod terénním zlomem je vysazen na průsečících paprsků souvisejících s geometrií prostoru.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Přítomné linie a osy dům stabilizují v kontextu místa.
Obytný prostor domu je rozepřen mezi hranice parcely a hrot jižní stěny prodlužuje jeho fasádu. Převýšení mu proskleným pruhem pod stropem umožňuje zachytit také východní světlo.
Díky jednopodlažní dispozici jsou pohodlně v dosahu všechny místnosti domu, sestup do zahradní části ke sklepům navíc vytváří dvě výrazně odlišné atmosféry (exkluzivně městskou a "divoce přírodní“).
Opěrná zeď na terénním zlomu je stejně vysoká jako dům a dominuje jí jeden hlavní otevřený prostor. Zeď bude porostlá popínavými rostlinami a opticky cloněná ovocným sadem.
Vinný sklep by mohl mít sklípkovou klenbu, byl by jakýmsi drahokamem skrytým v zemi, ojedinělou vzácností a utajenou krásou.
Horní zahrada - “ráj“, bude vymezena rámy o sedmi polích (pole 3x3m, pohledový beton na severní straně a subtilní ocelová konstrukce na straně západní). Rozměrem a smyslem vážou rámy na princip ohraničení „ráje“ započatý stávající zdí s bránou, jsou však opticky propustné. Jemný posun rigidní symetrie způsobuje naklonění rámů kopírující sklon terénu.